school logo

ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเทพศิรินทร์

จำนวนชุมนุมทั้งหมด 110 ชุมนุม
ข้อมูลอัพเดตล่าสุด : 25 ม.ค. 2564 เวลา 13:37 น.

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล

รายละเอียดชุมนุมทั้งหมด
รหัส ชื่อชุมนุม ระดับชั้นที่รับ จำนวนรับ ครูที่ปรึกษา สถานะ
1 เศรษฐศาสตร์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 18/30 คน นางศิริลักษณ์ ดำพะธิก
2 คอมพิวเตอร์กราฟิก ม.1 ม.2 ม.3 30/30 คน นายเชฎฐพันธุ์ ศรีวิลาศ
3 English Is Fun ม.1 ม.2 ม.3 30/30 คน นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ
4 สรรค์สร้างสื่อหนังสือเล่มเล็ก ม.1 ม.2 ม.3 6/35 คน นายธฤษณัช อารมย์แก้ว
นางสาวกมลพร ทองนุช
5 อาเซียนพาเพลิน ม.1 ม.2 ม.3 30/35 คน นางสาวชลหทัย ใจดี
นายพณณพัชร์ จีนเลี้ยง
6 กีฬาฟุตซอล ม.1 ม.2 ม.3 30/35 คน นายวุฒิชัย หอยจับ
นายนันท์นิพนธ์ รุ่งเรือง
นายสิทธา นามณี
7 ท่องโลกประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์ ม.1 ม.2 ม.3 35/35 คน นายหัตถโกวิท ต่วนชัยภูมิ
นางสาวกุลนิดา จุนวิจิตร
8 พรรณไม้น่ารู้ ม.1 ม.2 ม.3 27/35 คน นายเวทชัย สุภาพ
นางฐานิตา เลพล
9 นักบินน้อย (เครื่องบินพลังยาง) ม.1 ม.2 ม.3 35/35 คน นางสาวรัชณี นามเคน
นางสาวลลิตา มาเอี่ยม
10 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1 ม.2 ม.3 31/35 คน นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง
นายธีรยุทธ แก้วดำรงชัย
11 ศิลปะการปั้นพื้นฐาน ม.1 ม.2 ม.3 30/30 คน นางสาวนฤมล วัฒนศฤงฆาร
12 อาสาและพัฒนาในโรงเรียน ม.1 ม.2 ม.3 8/35 คน นางรัตนาพร อรทัย
นางสาวจำรูญลักขณ์ สุขสัมพันธ์
14 งานสร้างสรรค์ ม.1 ม.2 ม.3 28/30 คน นางประนอม เปลี่ยนเฉย
15 สติ๊กเกอร์เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ม.1 49/50 คน นายสถิตย์พงษ์ วงษ์บุญชา
นางวัลลภา ชัยตามล
16 ฟุตบอล ม.1 ม.2 ม.3 38/45 คน นายอัคคเดช ไตรทิพย์วงษ์
นายนันท์นิพนธ์ รุ่งเรือง
นายจักรพันธ์ อ่องสาธร
17 DIY by เด็กเทพ ม.1 ม.2 ม.3 36/36 คน นางสิริกัญญา สุวรรณ์
นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์
18 English from movie ม.4 ม.5 ม.6 38/40 คน นางสาวภคพร คุณเศรษฐ
นางวิรัลญา ชูเกียรติศิริ
19 ชุมนุมกล้องฟิล์ม ม.4 ม.5 ม.6 43/45 คน นายเอกชัย จำปาขีด
นางจารุพันธ์ วิไลจารุวรรณ
20 ปาฬิสิกขา ม.4 ม.5 ม.6 17/30 คน นายเกษม กิตติโสภิตวงศ์
22 อนิเมะญี่ปุ่น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 34/40 คน นางจารุพันธ์ วิไลจารุวรรณ
23 Insight Business เจาะลึกคณะสายธุรกิจ ม.4 ม.5 ม.6 29/30 คน นายพชร สินสมรส
24 ปฏิบัติการฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6 5/30 คน นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์
25 โครงการเทพรำเพย ม.4 ม.5 ม.6 44/45 คน นายนพมาตร พวงสุวรรณ
นายเด่นชัย เขตบุญไสย
นายณรงค์ พุ่มห้วยรอบ
27 กระบวนทัศน์ทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ม.4 ม.5 ม.6 8/35 คน นายอิศรา ภูกะฐิน
นายสัญญลักษณ์ สวัสดีมงคล
นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร
28 คลินิกคณิตศาสตร์ ม.4 ม.5 ม.6 6/30 คน นางสาวดวงใจ ปวีณอภิชาต
29 Fake Gucci But Real Chanel ม.4 ม.5 ม.6 37/40 คน นางสาวอภิญญา ลีลาอริยะ
นางสาววราภรณ์ พลอยเคลือบ
นายนายธฤษณัช อารมณ์แก้ว
30 ไม่ไปไหน ไป Netflix ม.4 ม.5 ม.6 36/40 คน นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสว่าง
นางสาวภัทรียา ไชยลาภ
31 โลกสวยด้วยมือเรา ม.4 ม.5 ม.6 34/35 คน นางเพชรรัตน์ วงแวงน้อย
นางสาวธันย์ชนก ศรีอำไพ
นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุ่ง
32 English Online ม.4 ม.5 ม.6 35/40 คน นายจิรัชย์ เปียศิริ
นางสาวสุชาดา สุมน
33 Vocabulary for admission ม.4 ม.5 ม.6 31/35 คน นางปิยวรรณ ศิริรัตน์
นางขนิษฐา บุณยประคอง
34 "เทพสู่ดอย" ม.4 ม.5 ม.6 30/30 คน นายวีรกิจ สกุลพันธุ์
35 Fashion & Culture around the world ม.4 ม.5 ม.6 36/40 คน นายชัยวัฒน์ ช้างชาวนา
นายวรพงษ์ ภิญโญ
นายถิรถรัชวินท์ จินะ
36 ค่ายชีววิทยา ม.4 ม.5 ม.6 26/30 คน นางสาวพัชรี อานุภาพ
37 เกาหลีเบื้องต้น ม.4 ม.5 ม.6 28/30 คน นางมุกดา เนรัญชร
38 Guidance ม.4 ม.5 ม.6 29/30 คน นางฌาน์ศินี สิกขากูล
นายวีรเกียรติ สิกขากูล
39 อนุรักษ์ ม.4 ม.5 ม.6 20/30 คน นางสาวยุพยง ยงกิตติคุณา
40 นักสืบจิ๋ว ม.4 ม.5 ม.6 28/30 คน นางสาวปาลิตา ยะบุญวัน
41 การดูแลห้องปฏิบัติการชีววิทยา ม.4 ม.5 ม.6 27/30 คน นางสาวภัทร์ศญา สมมานะ
42 Tissue culture ม.4 ม.5 ม.6 18/20 คน นางศุจิกา ผ่องศรี
นางสาววิศิษฐ์ศรี ผ่องศรี
43 ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ม.4 ม.5 ม.6 7/35 คน นางสาวศิรินทรา บูรณ์เจริญ
นายนนทกร อรุณพฤกษากุล
44 Hobby and model ม.4 ม.5 ม.6 30/30 คน นายคณิต แซ่เต็ง
45 เทพอาสา ม.4 ม.5 ม.6 31/35 คน นายวรวุฒิ อาจเดช
46 TCAS แค่ปากซอย ม.4 ม.5 ม.6 28/35 คน นางสาววราภรณ์ พลอยเคลือบ
47 จะบินไม่บิน ม.4 ม.5 ม.6 32/35 คน นางสาวรัตติยา นามงาม
นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ
นางสาวดวงพร ศรีครินทร์
48 STEM Mad Science ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 23/30 คน นายอติกันต์ ภูดีทิพย์
49 คณิตคิดเร็ว ไอคิว 180 เวทย์คณิต และ GSP เบื้องต้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 39/40 คน นายวิชัย พรสิริโชคชัย
นายบัญชา โมราชาติ
นางสาวอริสา สีระวงค์
นางสาวปัณฑิตา ยาไก่ต้อย
50 นิฮงโกะ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 34/35 คน นางยุพิน วังจีน
51 ดนตรีไทย ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 29/30 คน นายพรพงษ์ สีลายงค์
52 พฤกษศาสตร์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 36/36 คน นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ
นางสาวกนกอร ผลศิริ
นางสาววราภรณ์ พละศักดิ์
53 อย่าหาธรรม (Learning and Problem Solving Skills) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 30/30 คน นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ
นายสุรชัย ปิยะประภาพันธ์
54 ห้องสมุด ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 43/45 คน นายประโยชน์ อุ่นใจเพื่อน
นางสาวชลธิชา กล้าหาญ
55 Math ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 30/31 คน นางสาวนงลักษณ์ เฉลิมศรี
56 Chinese world ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 28/30 คน นางสาววัฒมน ระฤกชาติ
57 Debsirin String Band Club ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 35/40 คน นายผลินท์ พิชัยรัตน์
58 วงโยธวาทิตเทพศิรินทร์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 46/50 คน นายผลินท์ พิชัยรัตน์
นายเตชิต เอกรินทรากุล
59 Bingo Blitz ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 30/30 คน นางสาวอัญมณี ทู้ไพเราะ
60 นักประดิษฐ์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 30/30 คน น.ส.ดารารัตน์ ฮุนพานิช
61 PR Junior: นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 15/35 คน นางสาวสุทิศา สำราญ
นายเอกชัย จำปาขีด
นายกิจธนาพัฒน์ ตระกูลกรประทีป
62 DS museum lover: คนรักพิพิธภัณฑ์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 34/35 คน นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ
นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ์
63 ทอล์กกะเที่ยว ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 36/40 คน นางสาวสินีนาถ ยั่งยืนพิพัฒน์
นายรอน น้อมถวาย
64 นักล่ารางวัลภาษาไทย ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 5/35 คน นางสาววนัชนันท์ เอกธนากุล
นายนิกมะ ยิ้มรักญาติ
65 ศิลปะการแสดง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 16/30 คน นางฐษา จันทรังษี
66 ชุมนุมเชียร์และแปรอักษร ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 35/35 คน นางสาวนันทพร ผ่องพุฒิ
นางสาวเกศิรี จรัสกุล
นางฐษา จันทรังษี
67 ART DEB ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 30/35 คน นางสาวศศิธร พูลหวัง
68 History for Tourism ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 27/30 คน นางสาวกุลริศา ฤกษ์ม่วง
69 Drawing ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 28/30 คน นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์
70 นักเขียนเทพศิรินทร์ (NEW VERSION) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 21/30 คน นางวโรบล ไทยภักดี
71 นักพูดเทพศิรินทร์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 5/35 คน นางวโรบล ไทยภักดี
นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
72 พุทธศาสตร์ศึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 7/30 คน นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ
73 วรรณคดี Inter... ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 35/35 คน นางสาววธิดา พรมโคตรค้า
นางสาวฆรณี อ่อนประไพ
74 Spelling Bee ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 12/30 คน นางสาวบูชิตา วงศ์ทองดี
75 P.O.P. (Protect Our Planet) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 19/35 คน นายเกตุม สระบุรินทร์
นางสาวอัญชลีพร แซ่ตั้ง
76 ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 22/35 คน นางสาวกนกอร ผลศิริ
นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง
นายเตชิต เอกรินทรากุล
77 วรรณกรรมปริทัศน์และการละคร ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 6/30 คน นางโสภิดา จันตา
78 ร้องเล่น ๆ ให้เป็นเพลง ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 39/40 คน นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์
ว่าที่ ร.ต. ธงชัย เนตรสว่าง
นางศิริวรรณ เนตรสว่าง
79 ระเบียบวิธีทางปัญญาประดิษฐ์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 15/30 คน นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล
นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ
80 บัญชีเพื่อชีวิตประจำวัน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 11/30 คน นายสันติ ผลสุวรรณ
81 หมากล้อม (โกะ) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 40/40 คน นางพันทิพย์ โขมะนาม
82 Balloon art ลูกโป่งหรรษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 34/35 คน นางสาวรัตนา พรมบุตร
นางดวงฉัตร ศรีพิเชฐกุล
นายสมชาย เสาวรัตน์
83 การเอาตัวรอดในสังคม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 38/40 คน นางสาวพาณี เพชรอินทร์
นางสาวทิวลิป สุขปะทิว
นายณัฐวุฒิ เกื้อหนองขุ่น
84 DEB-MEDIA (เทพมีเดีย) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 43/45 คน นายเอกลักษณ์ คุณติสุข
นายศุภชัย เชี่ยวชาญชำนาญกิจ
85 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 32/35 คน นางสาวอาภาภรณ์ อุคำพันธ์
นางสาวมณฑิชา ศิริรัตน์
86 เพลิดเพลินกับการดูดาว ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 29/30 คน นายธนะพัฒน์ ขวัญพิพัฒน์
87 ภาษาญี่ปุ่น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 31/35 คน นางสุนิสา จิตตเมตตากุล
88 Music lover ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 30/40 คน นางสาวกุลนิสากาญจน์ รัตนรักษ์
89 A - Math ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 35/35 คน นางสาวอรชา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายมนตรี สุทำแปง
นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์
90 Sudoku ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 36/40 คน นายเอกธนัช แซ่จุ้ง
นายศราวุฒิ รัตนกุล
91 ครอสเวิร์ด คำคม และอักษรไขว้ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 35/40 คน นางโสภิดา จันตา
นางสาวมณฑิชา ศิริรัตน์
นายพีรวิชณ์ ธนพิเชษฐ์
92 You ll Never Walk Alone ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 37/40 คน นายสุริยัน ตุรารัมย์
นายสมเกียรติ จันทรสูรย์
93 Paper art ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 30/30 คน นางสาวพฤกษา กิตตินรนันท์
94 Hello! Chemistry ม.4 ม.5 ม.6 8/30 คน นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร
95 Fencing กีฬาฟันดาบสากล ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 32/35 คน นายกรวิทย์ ลองจำนงค์
96 Film club ม.1 ม.2 ม.3 33/35 คน Mr. Matteo Isola
97 Cultural Activity ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 8/30 คน Mr. William Strange
98 Dominos Club ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 31/31 คน Mr. John Tavares
99 ภาพยนต์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 39/40 คน นางสาวพาณี เพชรอินทร์
นายธรรมรส ทวีศักดิ์
100 Sci Movie ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 35/35 คน นายนาราวินท์ วิชชากรทวีรัตน์
นายศราวุฒิ ญาณะคำ
101 เทควันโด ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 35/35 คน นางภัทรภร กอบกุลชัย
นางผ่องใส ว่องกิตติสิน
102 การ์ดคิดเกมคิดส์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 35/40 คน นายวีระชัย ญาณเดชอังกูร
103 โหราศาสตร์และดวงดาว ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 31/31 คน นายนิกมะ ยิ้มรักญาติ
104 พเนจร ออนไลน์ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 30/30 คน นายรอน น้อมถวาย
105 DS Folksong ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 30/30 คน นางสาวธัญญลักษณ์ ศรีสว่าง
106 Youth_Counselor (เพื่อนที่ปรึกษา) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 34/35 คน นายเกษม กิตติโสภิตวงศ์
นางสาววราภรณ์ พลอยเคลือบ
นางพันทิพย์ โขมะนาม
108 นักศึกษาวิชาทหาร ม.4 ม.5 ม.6 0/30 คน นายอุทรณ์ โขมะนาม
109 เกมกระดาน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 41/41 คน นายเอกชัย จำปาขีด
110 สารคดีธรรมชาติ ม.4 ม.5 ม.6 35/35 คน นายพัลลภ ดีเสมอ
นางสาวฐารวีณ์ กิตติโชติธนรัตน์
111 Funny or bully ? ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 30/30 คน นางสาวอัญชลีพร แซ่ตั้ง
112 Sci_O-NET M3 ม.3 6/30 คน นายชัยยา พันเพชร
113 บาสเกตบอล (เฉพาะนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียน) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 30/45 คน นางสาวกรรภิรมย์ กองศรี
นายจักรพันธ์ อ่องสาธร
นายภาคภูมิ อนันตคู
114 เทเบิลเทนนิส (เฉพาะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียน) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 11/30 คน นายปราโมทย์ ฮ๊อก